Quyết định Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất số cv 702159 cấp ngày 03/08/2020
22/11/2022
Quyết định Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất số cv 702159 cấp ngày 03/08/2020
Trần Thanh Tuấn