V/v đăng thông tin mất Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA853670 ngày 09/7/2010 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.
23/12/2022
V/v đăng thông tin mất Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA853670 ngày 09/7/2010 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.
Trần Thanh Tuấn