Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất số DC 864127 cấp ngày 03/11/2021.
24/05/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất số DC 864127 cấp ngày 03/11/2021.
Trần Thanh Tuấn