V/v công khai kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)
03/11/2023
V/v công khai kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)
Trần Thanh Tuấn