Kết luận về việc chấp hành pháp luật về đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam (thời kỳ năm 2021-năm 2022).
25/01/2024
Kết luận về việc chấp hành pháp luật về đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam (thời kỳ năm 2021-năm 2022).
Trần Thanh Tuấn