V/v đánh giá mức độ hoàn thành công vụ năm 2023 đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.
27/11/2023
V/v đánh giá mức độ hoàn thành công vụ năm 2023 đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.
Trần Thanh Tuấn