Góp ý đối với điều chỉnh mức lương cơ sở đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 13/20219/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai
02/04/2024
Góp ý đối với điều chỉnh mức lương cơ sở đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 13/20219/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Tuấn