V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi 2.400 con heo nái, quy mô 8.136 m2 chuồng trại” Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia
05/04/2024
V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi 2.400 con heo nái, quy mô 8.136 m2 chuồng trại” Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia
Trần Thanh Tuấn