V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cơ sở “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi 2.400 con heo nái, quy mô 7.830 m2 chuồng trại” cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia
05/04/2024
V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cơ sở “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi 2.400 con heo nái, quy mô 7.830 m2 chuồng trại” cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia
Trần Thanh Tuấn