Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DD 146244 cấp ngày 24/03/2022.
17/04/2024
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DD 146244 cấp ngày 24/03/2022.
Trần Thanh Tuấn