Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CT 113419 cấp ngày 07/10/2019.
17/04/2024
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CT 113419 cấp ngày 07/10/2019.
Trần Thanh Tuấn