Thông báo: Công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Chi cục Quản lý đất đai
13/09/2017
Căn cứ thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Căn cứ tại Điều 8, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về hình thức, thời gian công khai trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Biên bản ngày 28/04/2017 về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016.

Căn cứu Thông báo số 200/TB-STNMT ngày 30/05/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016

Chi cục Quản lý đất đai thông báo công khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục việc quyết toán ngân sách năm 2016

Tải văn bản số 50/TB-CCQLĐĐ

Chi cục Quản lý đất đai