Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 525021 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 19/10/2016
01/08/2020
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 525021 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 19/10/2016
Trần Thanh Tuấn