Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 299495 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/06/2019
01/08/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 299495 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/06/2019
Trần Thanh Tuấn