Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với khu đất 21,3 ha tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
26/10/2020
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với khu đất 21,3 ha tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Tuấn