Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư thay thế, gia hạn bản quyền phần mềm và thiết bị thuộc nhiệm vụ "Duy trì hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021"
21/04/2022
Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư thay thế, gia hạn bản quyền phần mềm và thiết bị thuộc nhiệm vụ "Duy trì hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021"
Trần Thanh Tuấn