Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đánh giá an toàn thông tin của hệ thống thông tin, cung cấp báo cáo về an toàn thông tin hàng năm thuộc nhiệm vụ “Duy trì hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021”
21/04/2022
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đánh giá an toàn thông tin của hệ thống thông tin, cung cấp báo cáo về an toàn thông tin hàng năm thuộc nhiệm vụ “Duy trì hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021”
Trần Thanh Tuấn