V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai
06/02/2023
V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai

 

https://drive.google.com/file/d/1IGLCt36w5yMSltYkoAnkCuFQ1VvyBIE2/view?usp=share_link

Trần Thanh Tuấn