Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số AN 629713 do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 22/09/2008.
24/05/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số AN 629713 do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 22/09/2008.
Trần Thanh Tuấn