Về việc công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trại chăn nuôi heo nái hậu bị tại xã Xuân Thành huyện Xuân Lộc của Hộ Kinh doanh Trần Thị Thảo (hồ sơ 01 cửa)
18/03/2024
Về việc công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trại chăn nuôi heo nái hậu bị tại xã Xuân Thành huyện Xuân Lộc của Hộ Kinh doanh Trần Thị Thảo (hồ sơ 01 cửa)

 

https://drive.google.com/file/d/19K_7PasxcKq2kyE3jZw-THDjAQk1ts63/view?usp=sharing

Trần Thanh Tuấn