Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo số vào sổ 0641, theo Quyết định số 805/QĐ.UBH cấp ngày 22/11/1997.
17/04/2024
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo số vào sổ 0641, theo Quyết định số 805/QĐ.UBH cấp ngày 22/11/1997.
Trần Thanh Tuấn