Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 112357 cấp ngày 06/8/1998.
17/04/2024
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 112357 cấp ngày 06/8/1998.
Trần Thanh Tuấn