Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về Tài nguyên và Môi trường năm 2015 của Bộ TNMT
08/03/2015

Văn bản về kế hoạch thanh tra, kiểm tra

 

 

Văn bản 466/TTr-VP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thanh tra Bộ TNMT v/v gửi Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường năm 2015. Chi tiết tại đây.

 

Văn bản 5208/BTNMT-TTr ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ TNMT v/v chấp thuận kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2015 của các đơn vị trực thuộc Bộ. Chi tiết tại đây.

 

Quyết định 2666/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ TNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015. Chi tiết tại đây.

 

STNMT