Ngành Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
15/07/2020
Sáng ngày 01/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 ngành tài nguyên và môi trường. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tập thể Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường đã nỗ lực triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai và các nhiệm vụ thường xuyên của ngành tài nguyên và môi trường. Trong đó, đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu vực xây dựng 02 khu tái định cư với diện tích 364,21 ha thuộc dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (đạt 99% so với kế hoạch) và đã bàn giao diện tích đất để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư; thực hiện công tác định giá đất đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh,… Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 54-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai; trong 6 tháng đầu năm 2020 tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đối với các tổ chức, cá nhân tại Sở đạt trên 95%,...

 

 

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chủ trì Hội nghị

 

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn một số nhiệm vụ như công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các hoạt động kiểm tra kiểm soát ô nhiễm môi trường và một số hoạt động ngoại nghiệp đo đạc bản đồ phục vụ công tác quản lý Nhà nước,… tiến độ triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu. Ngoài ra, nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh kết quả đạt được còn hạn chế và chưa đảm bảo chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2 (2018 - 2020) theo "Đề án tổng thể phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai". Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đến nay vẫn chưa đạt 100% theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Mặt khác, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo phương án đất công đã được UBND tỉnh phê duyệt; tiến độ lập, trình phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các khu đất thu hồi bàn giao địa phương quản lý còn chậm tiến độ thực hiện.

 

 

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết tham gia thảo luận

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những tồn tại và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 của ngành tài nguyên và môi trường. Nhất là tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị quyết của Tỉnh ủy và chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai.

 

 

Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành tài nguyên và môi trường đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm cũng như của cả năm 2020, ông Võ Văn Chánh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo công tác bàn giao mặt bằng và giải ngân theo đúng tiến độ; tập trung thực hiện tốt công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; hoàn thành xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Đồng Nai; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện lập Đề án đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng từ hoạt động khai thác khoáng sản cụm mỏ Tam Phước - Phước Tân đến môi trường và sông Buông; phối hợp thực hiện quy hoạch tỉnh Đồng Nai để tham mưu quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản phù hợp quy định mới theo Luật Quy hoạch; triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết 14-NQ/TU năm 2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai; đặc biệt, tập trung thực hiện chỉ tiêu thu gom, xử lý 100% chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp từ 15% trở xuống; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; đánh giá tổng hợp về chất lượng nguồn nước sông suối trên địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động quan trắc tự động môi trường,...

 

 

Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua xuất sắc

cho 02 tập thể thuộc Sở TN&MT

 

Tại Hội nghị sơ kết, 02 tập thể (Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kế hoạch - Tài chính) của Sở Tài nguyên và Môi trường đã vinh dự nhận được Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 06 tập thể của Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND tỉnh; 01 tập thể và 26 các nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai./.

Nguyễn Thành Công