LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
10/02/2023
Thực hiện kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

TÀI LIỆU DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

Nghị quyết số 671/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

Tải kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 

 

1) Đối tượng lấy ý kiến

       Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) bao gồm:

       a) Các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư nước ngoài nhưng hiện nay đang công tác, làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

       b) Các cơ quan nhà nước ở tỉnh và địa phương;

      c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội;

       d) Các doạnh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh và tổ chức kinh tế khác trên địa bàn tỉnh;

       đ) Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, các chuyên gia và nhà khoa học.

 

2) Nội dung lấy ý kiến

       a) Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật đât đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

       b) Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất  (Chi tiết tại phụ lục II ban hành theo kế hoạch này)

       c) Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng như sau:

       - Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng hiện nay đang công tác, làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

       - Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

       - Các cơ quan nhà nước ở địa phương; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

       - Các chuyên gia, nhà khoa học: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (6) Nguyên tác xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

 

3) Hình thức góp ý

       Các góp ý gửi về Văn phòng - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: 520 đường Đồng Khởi, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bằng văn bản và file số gửi theo địa chỉ email: stnmt@dongnai.gov.vn

 

4)Thời gian tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

       Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 10/02/2023 và kết thúc vào ngày 27/02/2023

 

 

TTCNTT