Chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024
29/12/2023
Ngày 2/11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 9344/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ về thống kê đất đai năm 2023 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024. Trong đó, đối với Công tác kiểm kê đất đai năm 2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng phương án kiểm kê đất đai năm 2024 với các nội dung chính như:

 

 

- Về thời gian thực hiện: Việc kiểm kê đất đai năm 2024 cấp xã được thực hiện từ ngày 01/8/2024; thời điểm nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 các cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT.

 

- Về nội dung kiểm kê đất đai thực hiện theo quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, đồng thời đối với các địa phương có sân golf, cảng hàng không, sân bay bổ sung nội dung kiểm kê chuyên đề việc quản lý, sử dụng của các loại đất đó.

 

- Về phương pháp kiểm kê đất đai: thực hiện theo quy định của Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, trong đó lưu ý đối với các địa bàn đã đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính từ năm 2020 đến thời điểm kiểm kê đất đai thì phải sử dụng bản đồ này để biên tập bản đồ nền phục vụ cho điều tra kiểm kê.

 

- Về dự toán kinh phí: định mức cho công tác kiểm kê đất đai được thực hiện theo quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; về lập dự toán thực hiện theo quy định tại Thông tư 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.

 

 Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và việc thống kê đất đai các năm 2020, 2021, 2022, 2023 để xác định những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024. Bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc chuẩn bị tổ chức thực hiện kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh trên địa bàn. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổng hợp số liệu của địa phương gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/11/ 2023 (qua Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; bản số gửi về địa chỉ Email: ddtkdd_cdkdlttdd@monre.gov.vn) để chuẩn bị cho công tác kiểm kê đất đai năm 2024 của cả nước.

 

 Như vậy về nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện và kinh phí liên quan đến công tác kiểm kê đất đai năm 2024 không có nội dung mới so với kỳ trước. Chỉ lưu ý: đối với các địa bàn đã đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính từ năm 2020 đến thời điểm kiểm kê đất đai thì phải sử dụng bản đồ này để biên tập bản đồ nền phục vụ cho điều tra kiểm kê và đối với các địa phương có sân golf, cảng hàng không, sân bay bổ sung nội dung kiểm kê chuyên đề việc quản lý, sử dụng của các loại đất này./.

 

Phạm Thị Vân Anh