Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
23/12/2014
Thực hiện kế hoạch số 10844/KH-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về cải cách hành chính năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2014 của Sở kèm theo Quyết định số 355/QĐ-STNMT ngày 24/4/2014. Các mục tiêu chủ yếu trong chương trình cải cách hành chính là: bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; rà soát, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị và xây dựng chức danh, nghề nghiệp gắn với vị trí việc làm của công chức, viên chức; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính tại Sở (bao gồm cả Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) đúng và trước hạn đạt ít nhất 95%; phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính của Sở trong năm 2014 đạt trên 85 điểm.

 

Trong đó, cải cách thủ tục hành chính là nội dung được chú trọng nhất. Các nhiệm vụ cụ thể của nội dung này bao gồm: rà soát, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bộ thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ Sở phù hợp quy định pháp luật; xây dựng quy trình luân chuyển, giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất và quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để áp dụng thực hiện thống nhất; xây dựng trình tự, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông với các Sở, ngành, UBND cấp huyện trình UBND tỉnh ban hành; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đúng và trước hạn đạt ít nhất 95%; tổ chức các cuộc đối thoại, khảo sát ý kiến về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính tại Sở và Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất.

 

Để tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính với thành phần gồm Giám đốc Sở làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban là 01 Phó Giám đốc Sở cùng các thành viên là Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan. Ban chỉ đạo cải cách hành chính tổ chức họp định kỳ hàng tháng để báo cáo tiến độ thực hiện công tác cải cách hành chính.

 

Qua thời gian thực hiện kế hoạch, thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính theo quy trình đã được rút ngắn từ 1 đến 5 ngày so với quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, một trong những nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện là xây dựng các văn bản để cụ thể hóa quy định của Luật Đất đai năm 2013 cũng như thành lập Văn phòng Đăng ký Đất đai trên cơ sở Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất một cấp, hợp nhất Trung tâm Phát triển Quỹ đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành sẽ áp dụng thực hiện đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, các nội dung như triển khai áp dụng thêm 9 quy trình giải quyết hồ sơ trực tuyến (nâng tổng số thủ tục hành chính được giải quyết qua mạng lên 16 thủ tục), xây dựng phần mềm theo dõi thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp... sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2014.

 

N.T.N