Bàn giao, triển khai kết quả điều tra sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tại các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú.
28/02/2017
Trong hai năm 2015 và 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" tại các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú. Trên cơ sở phê duyệt kết quả của UBND tỉnh Đồng Nai theo các Quyết định số 4658/QĐ-UBND đến 4661/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016, trong tháng 2 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan bàn giao, triển khai kết quả của dự án.

 

Bàn giao Trung tâm Công nghệ Thông tin (Đồng Nai) lưu trữ, đưa vào nguồn dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, công tác quản lý nhà nước và các cá nhân, tổ chức khai thác thông tin, có trả phí.

 

Trong các ngày 08, 09, 10 tháng 2 năm 2017, bàn giao Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường (Đồng Nai) 34 công trình (40 giếng) quan trắc nước dưới đất, nâng tổng số công trình trong mạng lưới quan trắc nước dưới đất của tỉnh Đồng Nai lên 77 công trình (89 giếng).  Việc bàn giao này nhằm nhanh chóng triển khai công tác quan trắc động thái, quan trắc nhiễm bẩn nước dưới đất hàng năm, phục vụ các mặt thiết thực của đời sống xã hội.

 

 

 

Bàn giao sản phẩm dự án và triển khai, tập huấn cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực tài nguyên nước tại các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú trong tháng 2/2017. Nội dung nhằm nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước dưới đất ở các địa phương nêu trên.

 

Kết quả dự án đã nêu bật được hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tiềm năm nước dưới đất tại các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú. Đây là kết quả quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước tại các huyện. Ở tầm quy hoạch cấp tỉnh, là thông tin quan trọng để đưa ra các quyết định về quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch ngành công nông nghiệp, dịch vụ có liên quan nhằm đảm bảo khai thác tối ưu tài nguyên nước dưới đất.

 

Hoàng Mỹ