Đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc của Công ty TNHH MTV Hoàng Thanh Thúy.
22/08/2017
Đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc của Công ty TNHH MTV Hoàng Thanh Thúy.

Ngày 14/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH MTV Hoàng Thanh Thúy (Công ty Hoàng Thanh Thúy) đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, diện tích 16,4ha, hồ sơ gồm có:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ngày 09/8/2017, đề nghị thăm dò khoáng sản làm vật liệu san lấp trên diện tích 16,4ha tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc.

2. Đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu san lấp.

3. Bản đồ khu vực xin thăm dò khoáng sản tỷ lệ 1/5.000 theo hệ tọa độ VN2000.

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 06/10/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 11/6/2013 có ngành nghề kinh doanh khai thác đá, cát, sỏi, đất sét với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng.

5. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp có xác nhận vốn chủ sở hữu là 18.817.822.537 đồng.

Khu vực mà Công ty Hoàng Thanh Thúy đề nghị thăm dò vật liệu san lấp thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 về việc khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu san lấp của Công ty Hoàng Thanh Thúy đã lập đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Khoáng sản năm 2010.

Căn cứ theo Khoản a Điều 58 Nghị định 158/2016NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, thì khi nhận được hồ sơ cuả tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu. Để thực hiện theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Cục Quản lý Đấu thầu đăng thông báo thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu và Sở Thông tin và Truyền thông đăng thông báo thông tin trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh thông báo công khai hồ sơ thăm dò khoáng sản khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản với nội dung như sau:

1. Tên tổ chức đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản: Công ty TNHH MTV Hoàng Thanh Thúy.

2. Khoáng sản xin thăm dò: thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (vật liệu san lấp).

3. Diện tích khu vực thăm dò: 16,4ha.

4. Địa điểm khu vực thăm dò: xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc.

5. Thời gian thông báo công khai là 30 ngày kể từ ngày 14/8/2017 (tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầu tiên đề nghị thăm dò khoáng sản).

Hết thời gian thông báo công khai, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở ngành có liên quan và UBND huyện Xuân Lộc thẩm tra hồ sơ và trình UBND tỉnh lựa chọn đơn vị thăm dò khoáng sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 158/2016NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ./.

Trân Trọng!    

Nguyễn Ngọc Hưng