Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động gắn với sắp xếp tổ chức Đảng tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.
22/07/2019
Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoạt động, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai.

Theo Đề án được duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức, đi vào chính thức hoạt động kể từ ngày 01/4/2019, đến nay bộ máy hoạt động đã ổn định theo cơ cấu tổ chức mới được sắp xếp lại.

 

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp tổ chức Đảng liên quan đến việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất và Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường và một số bộ phận khác trong Sở.

 

Theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại công văn số 1387-CV/ĐUK ngày 04/10/2018 về việc sắp xếp các tổ chức đảng sau khi hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Chi bộ 3 (Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất) và Chi bộ 5 (Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường) trước đây.

 

Đề án thành lập Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét và có ý kiến thống nhất chù trương tại văn bản số 1654-CV/ĐUK ngày 03/6/2019, đúng theo quy định tại khoản 5, Điều 21 của Điều lệ Đảng.

 

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã quyết định giải thể Chi bộ 3 (Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất) và Chi bộ 5 (Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường) để thành lập Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, gồm có 77 đảng viên, được tổ chức thành 03 Chi bộ trực thuộc theo cơ cấu các phòng, đội, đơn vị có nhiệm vụ tương đồng để thuận lợi trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có 05 thành viên (Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 ủy viên), Chi ủy các Chi bộ trực thuộc có 03 ủy viên (Bí thư, Phó Bí thư và 01 chi ủy viên).

 

 

Đồng chí Võ Niệm Tường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

trao Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận

 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, được thành lập theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai; việc thành lập Đảng bộ bộ phận được thực hiện phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức đảng sau khi hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị theo tinh thần chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên.

 

Như vậy, hiện nay toàn Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có 01 Đảng bộ bộ phận và 10 Chi bộ trực thuộc với tổng số 249 đảng viên, là một trong những Đảng bộ cơ sở lớn thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; việc thành lập và tổ chức hoạt động của Đảng bộ bộ phận đánh dấu bước trưởng thành về tổ chức Đảng của toàn Đảng bộ Sở nói chung và Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường nói riêng.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận và Chi ủy 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận được cơ cấu là đương nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Trung tâm Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường , Chi ủy viên của hai Chi bộ trước đây và các đảng viên tích cực, có đạo đức tốt, năng lực toàn diện, có uy tín và khả năng vận động quần chúng, sẽ là hạt nhân lãnh đạo toàn Đảng bộ bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ hoạt động.

 

 

 

Đồng chí Võ Niệm Tường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

trao Quyết định thành lập 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận

 

 

Ngày 19/6/2019, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận và Chi ủy ba Chi bộ đã ra mắt, nhận nhiệm vụ trước toàn thể đảng viên với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao.

 

 Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2019 - 2020, các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ bộ phận về nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng… theo chức năng, nhiệm vụ đối với loại hình hoạt động của Đảng bộ bộ phận. Nghị quyết được lấy ý kiến góp ý của toàn thể đảng viên, hoàn thiện để ban hành, làm cơ sở để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong toàn nhiệm kỳ của Đảng bộ bộ phận.

 

Phát huy thành tích và kinh nghiệm hoạt động đã đạt được trước đây, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã thể hiện quyết tâm cao, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2119 - 2020, góp phần tích cực trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh./.

 

Nguyễn Thị Hường