Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các thửa đất số 153, tờ bản đồ số 9 phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa
03/07/2020
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các thửa đất số 153, tờ bản đồ số 9 phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa
Trần Thanh Tuấn